Poniżej przedstawiamy opisy wybranych problemów, które chcemy omówić w trakcie obrad II-go Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych.

Ad. I. Panel będzie poświęcony głównie tezie, czy wchodzenie w nowy etap cyfryzacji, którego coraz silniejszym motorem napędowym staje się m.in. inteligentne oprogramowanie, niesie świadomość podmiotów energetyki o zagrożeniach bezpieczeństwa dla sieci technologicznych. Czy firmy z branży energetycznej są organizacyjnie oraz procesowo przygotowane już dziś do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowanych sieci technologicznych?

Ad. II. W panelu drugim opiszemy i przedyskutujemy cechy, jakimi powinny charakteryzować się infrastruktura i produkty ICT, aby w pełni zabezpieczyć krytyczne elementy systemów i sieci technologicznych w energetyce. Uczestnictwo w wyścigu do nowej energetyki zależy również od tego, czy stworzymy warunki do rozwoju techniki zabezpieczającej w pełni sieci technologiczne wraz z danymi pochodzącymi z tych sieci.

Ad. III. Wypieranie urządzeń autonomicznych przez sieciowe, to jeden z przejawów cyfryzacji. Towarzyszy mu wzrost aplikacji na wielu poziomach m.in. użytkowych stosowanych w sieciach publicznych, a nowa fala aplikacji Internetu Rzeczy wychodzi z fazy startowej. Na każdym z tych poziomów występuje problem kompatybilności i interoperacyjności. Bezpieczeństwo jest również w łańcuchu maksymalizacji efektów ekonomicznych wynikających z ekonomii skali.

Ad. IV. Inwestycje w infrastrukturę to najtrudniejszy i najbardziej kapitałochłonny element inwestycji w rozwój gospodarczy. W większości krajów rozwiniętych rośnie rola Państwa w ich programowaniu i finansowaniu. Przedyskutujemy aspekty wpływu zapewnienia cyber-bezpieczeństwa dla różnych typów infrastruktury krytycznej.